Het college van Gavere beweert dat Leefbaar Asper foutieve informatie publiceert

Antwoord aan burgemeester en schepenen

Naar aanleiding van een recente nieuwsbrief van Leefbaar Asper heeft het college van Gavere een reactie geplaatst in zowel HLN als in de gemeentelijke nieuwsbrief waarin wordt beweerd dat Leefbaar Asper foutieve informatie zou gepubliceerd hebben.

Het gaat met name om een recent verschenen audit rapport van de Vlaamse Overheid over de toewijzing van PRIAK’s (Principiële Akkoorden) en mogelijke onregelmatigheden daarbij, vooral in de provincie Oost-Vlaanderen.
We hebben dit rapport opgevraagd en ingekeken. Het project Ommegang wordt inderdaad in dit onderzoek betrokken.
Het buurtcomité Leefbaar Asper wenst niet mee te gaan in een escalatie van welles/nietes en vraagt lezer en kiezer om zelf hun conclusie te trekken op basis van volgende 2 citaten:

Stelling 1: Zijn er nu 100 of meer woningen voorzien in woon-uitbreidings-gebied Ommegang-Gavere?

Onderstaand leest u het besluit van de deputatie Oost-Vlaanderen omtrent dit omstreden PRIAK.
Ter info, de vermelde kadastrale percelen omvatten het gehele gebied Ommegang = minstens 12.5ha
15 wooneenheden per ha geeft dus minimaal 187 woningen.

Letterlijk overgenomen uit besluit van de deputatie

“Artikel 1. Het principieel akkoord voor het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied ’Ommegang’ (WUG-atlas nr. 44020_07) te Gavere (minstens omvattende de kadastrale percelen Gavere, 6  afdeling, Sectie B nrs. 262C/deel, 265G/deel, 272/deel, 278/deel, 279B/deel, 285A/deel, 286A/deel, 294A/deel, 294C, 295C, 296B, 297, 298, 335G, 342A, 344A, 345B, 345C, 345D/deel, 347A, 348A, 348C, 349, 350A, 350B, 351B, 352A, 353, 354, 354A/2, 354C/2, 354D/2, 355, 357A, 385, 388A, 389B/deel, 389C, 390A, 390C,390E, 390M, 391B, 406B/2, 406C, 408N/deel, 412/deel, 413C, 418A, 419F, 4195) wordt verleend onder volgende voorwaarden: 

  • de gemiddelde dichtheid bedraagt minimaal 15 wooneenheden per hectare
  • er wordt voldoende differentiatie in het wooneenhedenaanbod voorzien;
  • bij de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied dient een mobiliteitseffectenstudie opgemaakt worden:
  • bij de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied na een eerste fase bestaande uit een honderdtal woningen, waarvan 40 sociale woningen, wordt een prioritering en fasering opgesteld van de geplande woonontwikkeling en hieraan gekoppeld een onderzoek naar de nodige voorzieningen die dergelijke ontwikkelingen met zich wee brengen.
  • Het aantal bijkomend gerealiseerde wooneenheden zal in rekening gebracht worden in de volgende woonbehoeftestudie.

Sommigen besluiten hieruit dat er maar een 100 tal zullen gebouwd worden.
Leefbaar Asper besluit hieruit dat er 100 woningen zonder studies kunnen gebouwd worden en dat daarna, mits enkele studies de rest van het gebied mag vol gebouwd worden.

Wat leest U?

Stelling 2: Zit er volgens de auditoren van de Vlaamse overheid een geurtje aan sommige dossiers?

In de interne Audit van de Vlaamse overheid, die wij opgevraagd en bekomen hebben, is er een hoofdstuk gewijd aan de werkwijze van departement Omgeving bij vaststelling van onwettigheden in het afgeleverde principieel akkoord. Dergelijke brief werd ook naar Gavere, Provincie en projectontwikkelaar verstuurd. Inhoud van de brief.

Letterlijk overgenomen uit de Audit van Vlaanderen

“Het departement omgeving richt soms brieven aan bepaalde gemeenten en provincies om hen attent te maken op onwettigheden in een door hen afgeleverd principieel akkoord, teneinde hen de mogelijkheid te geven het onwettig principieel akkoord in te trekken. In deze brieven verwijst het departement telkens de beroepsmogelijkheid in het kader van de vergunningsverlening en geeft ze aan dat indien in het kader van een dergelijk principieel akkoord een vergunning zou geleverd worden afgeleverd, het departement hier beroep tegen zal aantekenen.

Het departement Omgeving beschouwt het versturen van deze brieven louter als een daad van goed bestuur. Het departement verstuurde in de periode 2015-2017 zes brieven om onwettigheden in principiële akkoorden aan te kaarten. Vijf van deze brieven hadden betrekking op principiële akkoorden die beslist werden door het provinciebstuur van Oost-Vlaanderen. Het betrof volgende principiële akkoorden.

–        Woonuitbreidingsgebied ’s Hondshuffel te Sint-Lievens-Houtem
–        Woonuitbreidingsgebied Nieuwstraat te Stekene
–        Woonuitbreidingsgebied Ommegang te Gavere
–        Woonuitbreidingsgebied Denderdreve te Zelzate
–        Woonuitbreidingsgebied Hooistraat te Destelbergen

Audit Vlaanderen nam inzage in deze dossiers en stelde vast dat de dienst Ruimtelijke planning in vier van deze vijf dossiers adviseerde om het principieel akkoord te weigeren, waarna de deputatie uiteindelijk toch een principieel akkoord verleende. In het andere dossier adviseerde de dienst om slechts een beperkt deel van het akkoord te verlenen en keurde de deputatie het volledig principieel akkoord goed.”

De auditoren hebben dus vastgesteld dat zowel het departement Omgeving als de dienst Ruimtelijke planning het dossier Ommegang negatief hadden beoordeeld.
Daarbij kan in het auditrapport nog gelezen worden dat in voorbije dossiers waarbij het departement Omgeving en de dienst ruimtelijke planning negatief adviseerden; zij meestal ook gelijk kregen indien er bezwaar werd aangetekend tegen het afgeleverde PRIAK.

Ziet U mogelijk een probleem?

 

Toemaatje

Deze week lazen we een artikel in de krant (Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws) over een sterk gelijklopend dossier in Sint-Lievens-Houtem, het woonuitbreidingsgebied ’s Hondshuffel. Het Priak werd op dezelfde dag, door dezelfde deputatie ondertekend. Gemeentebestuur, provincie Oost-Vlaanderen en dezelfde projectontwikkelaar Imwo-Invest ontvingen eveneens de brief van departement omgeving met de identieke negatieve beoordeling.
“Dat het gemeentebestuur deze brief  gedurende geheel die periode gewoon naast zich neerlegde doet vele wenkbrauwen fronsen,” zegt het actiecomité ’s Hondshuffel.