Bezwaar Voetweg 72

Onderwerp: Bezwaar tegen Voetweg 72
Tekst van het bezwaar: Lees hier
Resultaat van ons bezwaar: Onderzoek wordt uitgesteld

Na BEZWAAR: onderzoek voetweg uitgesteld

Voetweg 72 schept dus inderdaad problemen.
Gemeentebestuur stelt openbaar onderzoek uit.
Ons bezwaar wordt nu niet verder onderzocht op het schepencollege.

Het openbaar onderzoek inzake de vraag tot afschaffing van de voetweg zal opnieuw gevoerd worden  op het moment dat ook de verkavelingsaanvraag in openbaar onderzoek zal liggen.


Voetweg 72 ligt in de weg

Op het domein Ommegang waar de verkaveling gepland wordt ligt de rest van de voetweg 72.
Blijkbaar ligt deze in de weg van het mega-verkavelingsplan.
Een voetweg krijgt dezelfde eigenschappen van een buurtweg en kan dus niet zo maar over het hoofd gezien worden of afgeschaft worden.

Aanvraag afschaffing Voetweg 72

Het Studiebureau Goen van Wetteren heeft daarom een aanvraag ingediend om deze voetweg af te schaffen.
Vanaf 15 december 2017 werd dit bord geafficheerd bij begin en einde van deze voetweg 72.
Tot 17januari heeft iedereen de kans om een bezwaar in te dienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Leefbaar Asper dient bezwaar in tegen afschaffing van Voetweg 72

Om diverse redenen hebben we hier tegen bezwaar ingetekend.
Als hoofdreden: het voorstel wordt enkel ingediend als eerste aanzet tot verdere (onwettige) verkaveling van de WUG Ommegang (onwettig cfr Ruimte Vlaanderen).

Wat gebeurt er nu na het indienen van het bezwaar tegen afschaffing Voetweg 72?
Zodra het openbaar onderzoek afgelopen is, zal de gemeenteraad zich hierover beraden. Ze bezorgt eventueel het voorstel tot afschaffing samen met de bezwaarschriften aan de bestendige deputatie van de provincieraad.
De deputatie neemt de uiteindelijke beslissing tot al dan niet afschaffing.
Hiertegen kan men in beroep gaan.

BEDANKT voor jullie STEUN