In de media

AMOK
Jens De Wulf
sept 2021

Van 205 naar 0 woningen
Reconstructie van de Ommegang-saga

Lees het artikel van Amok HIER

Lees het artikel in Amok


Het Laatste Nieuws
Ronny De Coster
27 juni 2021

Actiecomité Leefbaar Asper haalt na 5 jaar slag thuis
Wijk met meer dan 200 woningen komt er niet

Lees het artikel uit Het Laatste Nieuws hier

 

 


STORM,
Tijdschrift inzake Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke ordening en Milieu
21 februari 2019

 

Kink in de kabel bij verkaveling te Sint-Martens-Latem

Het optreden van een overheid mag veranderen als  daar een goede reden voor bestaat

Lees het artikel in STORM


Website gemeente Gavere
8 januari 2019
Hieronder leest u een recht van antwoord, opgesteld door Leefbaar Asper, als reactie op een bericht van het college van burgemeester en schepenen in de nieuwsbrief van 27 september 2018 

De provincie tikt het college op de vingers
Leefbaar Asper krijgt gelijk over de hele lijn

Lees HIER verder


Het Laatste Nieuws
Didier Verbaere

Gouverneur noemt informatie bestuur Gavere onzorgvuldig

“De communicatie van Leefbaar Asper wordt door het gemeentebestuur onterecht als foutief bestempeld.” Dat meldt plaatsvervangend gouverneur Didier Detollenaere in een antwoord op een klacht van Groen. 

Oppositiepartij Groen Gavere diende een klacht in bij de Oost-Vlaamse gouverneur tegen het college van Gavere omdat die in de plaatselijke pers en op de gemeentelijke website bewust leugens vertelt over de informatie die Leefbaar Asper verspreidt. “Uit het antwoord van de gouverneur blijkt dat onze info wel degelijk correct is. We waarschuwen al jaren voor onregelmatigheden in het dossier van de verkaveling Ommegang. De interne audit Vlaanderen kwam tot gelijkaardige conclusies”, vertelt Marc De Waele van Leefbaar Asper. “Het gemeentebestuur is minstens onzorgvuldig geweest, bij het opstellen van deze digitale nieuwsbrief die hierdoor dus foute informatie bevat met betrekking tot de communicatie van Leefbaar Asper. Zeker in de periode voor de lokale verkiezingen had men hierin zorgvuldiger en correcter moeten handelen”, aldus de gouverneur.


In Apache 21 december 2018 – Steven Vanden Bussche

Na een klacht bij de Oost-Vlaamse gouverneur krijgt het actiecomité Leefbaar Asper gelijk:

College op de vingers getikt voor het verspreiden van fake news

Lees HIER


Het Nieuwsblad
11/10/2018
Laurens Van Heuverswijn 


Het Laatste Nieuws
4/10/2018
Thomas Vandewalle

Burgemeester en schepenen gingen hun boekje te buiten in gemeentelijke nieuwsbrief

Groen Gavere dient klacht in bij provinciegouverneur na reactie op uitlatingen van Leefbaar Asper

Groen Gavere heeft een klacht ingediend bij de provinciegouverneur nadat de burgemeester en schepenen via de gemeentelijke nieuwsbrief uitlatingen deden over het actiecomité Leefbaar Asper. “Kan niet”, vindt Groen.

Het actiecomité Leefbaar Asper verspreidde enkele weken geleden een brief waarin het spreekt van onregelmatigheden in het woonproject Ommegang in Asper. De burgemeester en schepenen reageerden hierop via een bericht dat op de gemeentelijke website werd gepost, maar ook werd rondgestuurd via de nieuwsbrief van de gemeente. “De nieuwsbrief van Leefbaar Asper bevat foutieve informatie en zelfs insinuaties waardoor we wel moeten reageren”, motiveerde burgemeester Denis Dierick (Open Vld-VOG) toen. Groen is echter van oordeel dat de burgemeester en schepenen hun boekje daarmee te buiten zijn gegaan.

Afrekening

“Een omzendbrief van het Agentschap Binnenlands Bestuur wijst de Vlaamse gemeenten erop dat gemeentelijke nieuwsbrieven enkel mogen gebruikt worden voor objectieve en neutrale informatie over de werking van de gemeentediensten”, motiveert Groen-kopman Jef Vermaere. “Zeker in een verkiezingsperiode mogen deze informatiekanalen niet gebruikt worden voor partijpolitieke doeleinden. Met de recente nieuwsbrief probeert het Gaverse college van burgemeester en schepenen op polemische toon af te rekenen met de kritiek van de actiegroep Leefbaar Asper. Dit is een handelwijze die volgens ons niet strookt met de plicht van een lokaal bestuur om bij het gebruik van dergelijke informatiekanalen de nodige kiesheid aan de dag te leggen. Wij roepen provinciegouverneur Jan Briers dan ook op om het college van burgemeester en schepenen terecht te wijzen”, stelt Vermaere.


Het Laatste Nieuws
21/09/2018
Thomas Vandewalle

“Men kan ons niet langer bestempelen als leugenaars”

 Het actiecomité Leefbaar Asper, dat zich verzet tegen de komst van een verkaveling, voelt zich gesterkt door een audit van de Vlaamse overheid. “De gemeente kan ons niet langer bestempelen als leugenachtig of onbetrouwbaar”, zegt woordvoerder Marc De Waele.
Enkele leden van het actiecomité Leefbaar Asper.
 Ronny De Coster:  Enkele leden van het actiecomité Leefbaar Asper.

De controledienst van de Vlaamse Overheid stelde onregelmatigheden vast bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen bij de toekenning van ruimtelijke vergunningen, waaronder het dossier Ommegang in Asper. Daarom werd een uitgebreid onderzoek gevoerd door ‘Audit Vlaanderen’, de controledienst van de Vlaamse overheid. “Na zes maanden onderzoek komt de Vlaamse overheid tot dezelfde vaststellingen en besluiten als ons”, vertelt Marc De Waele van het actiecomité Leefbaar Asper.”

In september 2015 verleende de bestendige deputatie van de provincie een ‘principieel akkoord’ voor de opmaak van een verkavelingsplan voor het woonuitbreidingsgebied Ommegang. “De administratie keurde 1 hectare en 24 woningen goed. De deputatie keurde goed voor 12 hectare en minstens 177 woningen. De bemerkingen over onder andere ruimtelijke toetsing en mobiliteitsprobleem, door de administratie aangegeven, werden weggelaten door de deputatie”, hekelt De Waele.

“Er werden ook geen nieuwe studies gedaan rond woonbehoefte en mobiliteit, waardoor men met foute cijfers heeft gewerkt. Gelukkig neemt de Vlaamse Overheid wel zijn verantwoordelijkheid en worden deze omstreden Priaks (principiële akkoorden, red.) terecht juridisch aangevochten zodra een verkavelingsvergunning wordt ingediend.” In meer dan de helft van de Oost-Vlaamse gevallen werd de vergunning vernietigd. “Wij hopen dat dit ook voor het project Ommegang zal gebeuren. Een verkaveling die gebaseerd is op foutieve cijfers, manipulatie van gegevens en die juridisch onvoldoende onderbouwd is, willen wij niet in ons dorp. Hopelijk zal het volgende college zich volledig distantiëren van deze mogelijke verkaveling.”

Het artikel: klik hier


Apache, webkrant
6 maart 2018
Steven Vanden Bussche

Uit het dossier “Verkavelingskampioen”
Casus Gavere: goochelen met prognoses

In het Oost-Vlaamse Gavere werd in 2015 een omstreden PRIAK goedgekeurd door de deputatie. Een vergelijking tussen het ontwerpbesluit en de definitieve beslissing leert dat er vooral gegoocheld wordt met cijfers rond woonbehoefte en bevolkingsaangroei. Ook een verschillende interpretatie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan leidde tot een afwijking van wat de gemachtigde ambtenaar aan de deputatie voorstelde.

Projectontwikkelaar IMWO-Invest diende in 2014 een PRIAK-aanvraag in om 205 woningen te bouwen in het (onaangeroerde) 12,5 ha grote woonuitbreidingsgebied Ommegang in Asper (Gavere). De gemeente ging mee in het verhaal, onder meer omdat 40 sociale woningen helpt aan het behalen van het “bindend sociaal objectief”.

Het actiecomité ‘Leefbaar Asper’ wees op tegenstrijdigheden met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, waar gekozen wordt om woonuitbreidingsgebieden definitief te bevriezen en geen prioriteit wordt gegeven aan de woonkern Asper voor de opvang van de aangroei van nieuwe woningen. Ook wordt daarin gekozen om het sociaal objectief via kleinschalige projecten te bereiken.

De provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar stelde de deputatie een gedeeltelijke goedkeuring voor van slechts 24 woningen op 1,25 ha, waarvan 9 sociale woningen. In de vergunning van 3 september 2015 wordt echter het hele project wel goedgekeurd.

Dat de projectontwikkelaar ook aanschoof op een sponsorbrunch van voormalig gedeputeerden Geert Versnick en Marc De Buck, leidde in september 2016 al tot vragen in de krant De Tijd.

Een vergelijking tussen het ontwerpbesluit (opgemaakt door de administratie) en de definitieve goedkeuring (deputatiebesluit), toont hoe de besluitvorming werd aangepast in het voordeel van de aanvraag. Dat een studie beschreef dat er geen bijkomende ruimte nodig is om de woonbehoeften tot 2020 op te vangen, dat een tekort van 136 woningen ‘ruimschoots kan worden opgevangen binnen het bestaande woonaanbod’, wordt in het definitieve besluit beperkt tot de zin: “De woonbehoeftestudie werd in 2013 geactualiseerd door Veneco”. Verder worden opmerkingen van de administratie rond onduidelijkheden in de berekeningen van de woonbehoeftestudie geschrapt. Wel wordt geschermd met een bevolkingsstudie die een toename van aantal huishoudens voorspeld.
Verder worden opmerkingen van de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar rond mobiliteit weggelaten. Er wordt in de toegevoegde argumentatie ingezet op het behalen van het sociaal objectief en wordt een argumentatie opgebouwd rond het ‘afwerken’ en ‘verlevendigen’ van de kern.

Ruimte Vlaanderen liet in november 2015 van dat jaar echter al weten dat het PRIAK onwettig is en dat een beroepsdossier wordt voorbereid. In een verslag van de Gecoro blijkt dat ontwikkelaar Peter De Nil zich sterk maakt dat hun dossier juridisch afdwingbaar is en het risico bijgevolg op zich neemt.

En het blijft een risico. “Uit de recent herziene gemeentelijke woonbehoeftestudie blijkt namelijk dat in Gavere geen woonbehoefte is”, bevestigt het kabinet van minister Schauvliege eind januari 2018 aan het actiecomité.

De projectontwikkelaar liet nog niet weten hoe het project verder gaat.

Lees meer: https://www.apache.be/2018/03/07/vlaams-brabant-verkavelingskampioen/?sh=9417d390802e37f66de0c-997090934 © Apache


Het Laatste Nieuws
16 maart 2018

Actiecomité Leefbaar Asper hekelt verkoop OCMW-grond

Gavere Het OCMW van Gavere gaat de gronden in het woonuitbreidingsgebied Ommegang verkopen, waar 100 woningen zijn voorzien. “Een verkoop met een drogreden”, vindt actiecomité Leefbaar Asper.

Imwo Invest kreeg van de Oost-Vlaamse deputatie een principieel akkoord voor de realisatie van de woningen aan Ommegang. Veertig woningen moeten sociaal zijn, waarvoor Imwo Invest de Sociale Huisvestingsmaatschappij als partner aanzocht. Die vroeg het OCMW om een perceel te verkopen om er sociale huurwoningen op te richten. De verkoop van het perceel langs de Hulstraat en Kerkhofstraat werd principieel goedgekeurd door het OCMW. “We krijgen 280.000 euro en worden geholpen om ons sociaal doel te halen”, zegt OCMW-voorzitter Gilles Van Hende. “In 2012 kregen we te horen dat er 95 sociale woningen moeten bijkomen. In de Raes van Gaverstraat werden er 20 gerealiseerd. De komende jaren komen er ook nog 21 naast rusthuis Mariahuis en 17 in de Sint-Amandswijk. Er is dus nog werk aan de winkel om aan die 95 te geraken.”

“De reden van verkoop is een drogreden”, vindt Marc De Waele van het actiecomité Leefbaar Asper, die protesteert tegen de komst van de woningen. “Volgens een document van Gavere uit november 2017 moeten slechts 50 huurwoningen gebouwd worden om het sociaal doel te bereiken en is er nu al een potentieel van 75 sociale woningen. Men wil gewoon de verkaveling aansnijden in het voordeel van de verkavelaar.” (TVR)


In Nieuwsblad – 17 november 2017


In  RONDOM – november 2017


In Nieuwsblad – 24 november 2017


In Amok 98 – september 2017

Interview van Jens De Wulf met de burgemeester Denis Dierick

In dit interview lezen we waarom de burgemeester 100% achter deze verkaveling staat.
Ook bekritiseert hij zwaar de leden van LEEFBAAR ASPER. De waarheid is echter anders.
In een OPEN BRIEF aan de burgemeester geven we wederwoord.

Lees het artikel in Amok
Lees Open brief aan de Burgemeester


In Amok 97 – juni 2017

Waarom?
Interview van Jens De Wulf met Marc De Waele

Lees hier het artikel


In Het Laatste Nieuws – 16 mei 2017

Stationsstraat wordt in toekomst nog gevaarlijker

Lees hier het artikel


In Het Laatste Nieuws – 15 mei 2017

Stationsstraat is Gevaarlijkste weg in Gavere

Lees hier het artikel


In Contactblad van Groen-Gavere – april 2017

Verkaveling Ommegang: verzet tot de finish

lees hier het artikel


In Contactblad van Gavere Durft / NVA – april 2017
De omstreden verkaveling nabij Asper-kerk (fase 1: 100 woningen)

lees hier het artikel


In Amok – maart 2017

Een bijlage uit de plaatselijke Gazette


In De STANDAARD – 1 april 2017

De exit wenkt voor de Gentse liberaal Geert Versnick. Open VLD heeft schoon genoeg van ’s mans strapatsen. ‘Met al die lucratieve posten creëerde hij zijn eigen rijk.’ In 2018 is er geen verkiesbare plaats meer voor hem.

Over en uit voor politicus-regelaar Geert Versnick

Na een politieke carrière van meer dan dertig jaar kondigt Open VLD-politicus Geert Versnick zijn afscheid van de politiek aan. Hij stopt onmiddellijk als gemeenteraadslid in Gent, zegt hij zaterdag in een interview met De Tijd. Versnick kwam meermaals in opspraak.

Na de verkiezingen van 2018, waarbij hij geen kandidaat zal zijn, zet Versnick ook een punt achter zijn mandaat als Oost-Vlaams gedeputeerde.

Vanaf 2018 zullen ook zijn mandaten bij semipublieke bedrijven ten einde lopen, en zal hij enkel nog mandaten in de nutssector opnemen indien hij ervoor gevraagd wordt. ‘Ook mijn mogelijke benoeming als voorzitter van Elia zal ik voorleggen aan de raad van bestuur. Het is aan hem om te oordelen of het wenselijk is dat een vertrekkend politicus voorzitter wordt’, klinkt het.

De 60-jarige liberaal lag de voorbije maanden zwaar onder vuur omdat hij als mandatenkoning stevig bijverdiende bij tal van intercommunales, en ook zijn zijsprongen naar het bedrijfsleven, zoals zijn bestuurdersmandaat bij de intussen ter ziele gegane Optima-bank, leverden hem kritiek op.

Versnick benadrukt dat hij de beslissing om de politiek vaarwel te zeggen zelf heeft genomen, hoewel binnen de partij gefluisterd wordt dat voorzitster Gwendolyn Rutten hem gedwongen heeft. ‘Ze weet dat ik al lang met dat idee in mijn hoofd zat en ik heb het met haar doorgesproken. Ze heeft me niet gedwongen, het is mijn beslissing, die ik na lang twijfelen heb genomen.’

4 X IN OPSPRAAK1. Optima

Als gedeputeerde stelt Versnick in april 2016 de provincie voor om te investeren in Optima, waar hij op dat moment bestuurder is.

2. Bouwbrunch

Eind 2015 blijkt Versnick in Sint-Martens-Latem 300 mensen te hebben uitgenodigd, vooral uit de ondernemerswereld en de bouwsector. Het etentje is betaald door immobedrijven. Dat terwijl hij beslist over bouwvergunningen en verkavelingen.

3. Eandis

Mei 2016. Als bestuurder van Eandis meldt hij kersvers minister van Energie Bart Tommelein dat de deal met het Chinees staatsbedrijf rond is. De voorzitter wordt niet op de hoogte gebracht, Rutten spreekt van ‘achterkamertjescultuur’.

4. Verloning

Begin 2017: Versnick zaait verwarring over zijn inkomsten.


Belga – 1 april 2017

Mandatenkoning Geert Versnick stapt uit de politiek

Na een politieke carrière van meer dan 30 jaar kondigt Open Vld-politicus Geert Versnick zijn afscheid van de politiek aan. Hij stopt onmiddellijk als gemeenteraadslid in Gent, zegt hij zaterdag in een interview met De Tijd.
Na de verkiezingen van 2018, waarbij hij geen kandidaat zal zijn, zet Versnick ook een punt achter zijn mandaat als Oost-Vlaams gedeputeerde.

 

Vanaf 2018 zullen ook zijn mandaten bij semipublieke bedrijven ten einde lopen, en zal hij enkel nog mandaten in de nutssector opnemen indien hij ervoor gevraagd wordt. “Ook mijn mogelijke benoeming als voorzitter van Elia zal ik voorleggen aan de raad van bestuur. Het is aan hem om te oordelen of het wenselijk is dat een vertrekkend politicus voorzitter wordt”, klinkt het.

Mandatenkoning

De 60-jarige liberaal lag de voorbije maanden zwaar onder vuur omdat hij als mandatenkoning stevig bijverdiende bij tal van intercommunales, en ook zijn zijsprongen naar het bedrijfsleven, zoals zijn bestuurdersmandaat bij de intussen ter ziele gegane Optima-bank, leverden hem kritiek op.

Versnick benadrukt dat hij de beslissing om de politiek vaarwel te zeggen zelf heeft genomen, hoewel binnen de partij gefluisterd wordt dat voorzitster Gwendolyn Rutten hem gedwongen heeft. “Ze weet dat ik al lang met dat idee in mijn hoofd zat en ik heb het met haar doorgesproken. Ze heeft me niet gedwongen, het is mijn beslissing, die ik na lang twijfelen heb genomen.”


Geert Versnick: ‘Openlijke Belangenvermenging’

(zie artikel van partijgenoot)

De voorbije weken was de media sterk gefocust naar het aantal mandaten van de politiekers en vooral de vergoedingen ervan. Er werd aan alle politiekers gevraagd om hun verdiensten en mandaten kenbaar te maken.
Niet iedereen komt er zonder kleerscheuren vanaf. Sommigen kregen de bijnaam poenscheppers.

Geert Versnick heeft als gedeputeerde van ruimtelijke planning van provincie Oost-Vlaanderen het PRIAK over de verkaveling Ommegang goed gekeurd, tegen het advies in van zijn eigen administratie in.

Dit is wel hoogst merkwaardig als nu blijkt uit de lange lijst van huidige of eerdere mandaten hij eveneens een mandaat heeft (of had) bij Optima Group, projectontwikkelaar Land Invest Group en de nv LIG.

De kritieken van de verschillende kranten zijn niet mals.
Maar lees ook een heel scherp artikel over hem van zijn eigen Open-VLD partijgenoot Luk Van Biesen.

“Meer nog dan de machtsconcentratie en de astrologisch hoge zitpenningen die Versnick (60) opstreek, zijn jongere Open VLD’ers geschokt door de ‘openlijke belangenvermenging’: als Oost-Vlaams gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening ziet hij er geen graten in om zijn eetfestijn te laten sponsoren door immobedrijven. Het is één van de uitwassen die het voorbije jaar aan de oppervlakte kwamen.”

“Die activiteiten bij vastgoedspelers zijn uiteraard betaald, maar roepen ook veel vragen op. Want hoe kan je als gedeputeerde van ruimtelijke planning op een objectieve manier met vastgoedprojecten bezig zijn, als je daar op de payroll staat?”

“De man verdient liefst 9420 euro netto per maand. Want daarnaast klust hij nog bij in de privé, voornamelijk in vastgoed. En als gedupeerde is hij natuurlijk bevoegd voor … ruimtelijke planning”

  • In De Morgen – 22 februari 2017Lees het artikel hier“Bovenop zijn publieke mandaten was Versnick in 2015 ook nog eens bestuurder bij Optima Group, de holding boven de halverwege juni failliet verklaarde bank. . Van 10 september 2014 tot 21 juni 2016 was hij ook bestuurder bij projectontwikkelaar Land Invest Group, waarvan voor 2014 geen aangifte te zien is op cumuleo.be.
  • In De Standaard – 24 februari 2017Lees het artikel hier“Open VLD heeft schoon genoeg van ’s mans strapatsen. ‘Met al die lucratieve posten creëerde hij zijn eigen rijk.’ In 2018 is er geen verkiesbare plaats meer voor hem.”

    “Over en uit voor politicus-regelaar Geert Versnick”

  • In het Nieuwsblad – 23 februari 2017Lees het artikel hier“Het loon van Geert Versnick: Is het nu  6.500 euro per maand of 9.420?”“De liberaal bezette in 2015 overigens ook nog zeker drie private mandaten, bij Optima Group, projectontwikkelaar Land Invest Group en de nv LIG.Omdat die mandaten geen afgeleiden zijn uit zijn politiek mandaat, staan ze niet in de lijst en is het niet bekend wat Geert Versnick ervoor krijgt.”
  • In de tijd – 15 februari 2017 – 18 februariLees het artikel hier“Bij de 5.850 euro die Geert Versnick als maandloon aangeeft, kunnen grote vraagtekens geplaatst worden.Op het verwijt dat hij een graaier en ‘mandatenkoning’ is, heeft Geert Versnick (Open VLD), provinciaal gedeputeerde van Oost-Vlaanderen, een duidelijk antwoord klaar. ‘Ik verdien netto 5.849,57 euro,’ meldt de Gentse liberaal op Radio 1.

In Amok (Speciale Gaverse Gazette) – december 2016 nr. 95 

opmaak_dec_2016In deze uitgave zijn er vier artikels die we rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen linken aan de bestreden verkaveling Ommegang

Hoe gaan ze da nu weer fixen?
Het artikel geeft kritiek op de communicatie door het schepencollege.
“Wie maakt zich nu zorgen?”, “Laat ze maar doen, we doen toch ons goesting!””

Nieuw woonproject Ommegang krijgt veel tegenwind
Het artikel geeft commentaar op de info-avond door de projectontwikkelaar.
“Burgemeester en schepenen behoorden tot de aandachtige toeschouwers maar hulden zich in stilzwijgen.”
Nu lijkt het op een overval van de projectontwikkelaar die iets te gortig op zijn prooi is gesprongen.”

Nipte meerderheid voor WUG Ommegang in gemeenteraad
Het artikel geeft commentaar op de antwoorden op onze vragen op de gemeenteraad
“In 2013-14 heeft men nagelaten om in dit dossier een helder standpunt in te nemen, nu durft de meerderheid niet meer bijsturen”  – Eén gemeenteraadslid van OpenVLD-VOG heeft zich onthouden voor drie redenen: “Ten eerste zijn er de vermoedens van belangenvermenging. Ten tweede stel ik mij terecht vragen naar de mobiliteit. Ten derde speelt ook mee dat ik van Asper ben.

DUS, naar de winkel en kopen dit blad …..


In het Nieuwsblad – Gavere 10/11/2016

Leefbaar Asper in verweer op infovergadering
Asper moet een dorp blijven


info-imwo-1


Op radio 2 – 10 november 2016
radio2_theme_2014_logo


In het Laatste Nieuws
Gavere 9/11/2016 – lees het artikel
Niemand wil deze wijk hier
Hoorzitting overwint protest tegen nieuwe verkaveling niet


In Amok
nr 94 – september 2016
Leefbaar Asper wil woonproject Ommegang stoppen
lees hier het artikel
amok-sept-2016


In HET NIEUWSBLAD
Gavere 08/09/2016
Leefbaar Asper nam het woord op de gemeenteraad en pleitte tegen een grote verkaveling
PROVINCIE neemt DUBIEUZE BESLISSING
Lees hier de tekst

nb002


In HET NIEUWSBLAD
Gavere 08/09/2016
Voor het eerst in de geschiedenis van Gavere dienen burgers een verzoekschrift in
Leefbaar Asper pleit op gemeenteraad tegen komst van Megaverkaveling

lees hier de tekstnb001


In HET LAATSTE NIEUWS
ASPER

Geert Versnick duikt nu ook op in dossier woonuitbreidingsgebied

Actiecomité ‘Leefbaar Asper’ heeft maandagavond nu ook op de gemeenteraad haar bezorgdheid geuit omtrent de plannen van Imwo Invest om maar liefst 205 nieuwe woningen te bouwen in de Gaverse deelgemeente. Opvallend is dat nu ook hier de naam van Geert Versnick opduikt. Die legde het advies van de provinciale administratie om er maximaal 24 woningen te vergunnen namelijk volledig naast zich neer.

Imwo Invest uit Temse wil in totaal maar liefst 205 woningen neerpoten in het gebied tussen de Hulstraat, Haagstraat en Kerkhofstraat in Asper, ook wel bekend als het woonuitbreidingsgebied Ommegang. Dat is echter niet naar de zin van de bewoners die het actiecomité Leefbaar Asper oprichten. “Asper wordt met dergelijk project versmacht en stilaan onleefbaar”, klinkt het. Via een petitie verzamelden de leden 477 handtekeningen tegen de bouwplannen en maandagavond vroegen ze ook steun aan de gemeenteraad om het project halt toe te roepen.

Belangenvermenging

Opmerkelijk is dat nu ook hier de naam van Geert Versnick opduikt, die binnen de provinciale deputatie bevoegd is voor ruimtelijke planning. Dit net voor de provincieraad de vermeende belangenvermenging van Versnick bij vastgoeddossiers gaat onderzoeken. Vorig jaar adviseerde de provinciale dienst stedenbouw de deputatie om in het woonuitbreidingsgebied maximaal 24 nieuwbouwwoningen te vergunnen. Ze baseerde zich daarvoor op een studie van de intercommunale Veneco, waaruit blijkt dat er in Asper tot 2020 geen bijkomende behoefte is aan extra woonruimte in het woonuitbreidingsgebied. De deputatie besloot echter dit advies naast zich neer te leggen. Ze verleende een principieel akkoord om in een eerste fase 100 nieuwbouwwoningen neer te poten in Asper met de mogelijkheid om later nog extra woningen te bouwen.

Oppositieraadslid Karel Hubau (Gavere Durft) stelde voor om een motie aan te nemen waarbij bij de deputatie wordt aangedrongen op een duidelijke motivatie van haar beslissing tot het verlenen van een principieel akkoord. Hij stelde tevens voor om de motie ter onderzoek door te sturen naar de parlementaire onderzoekscommissie. De meerderheid wou hier echter niet op ingaan. (TVR)


3 september 2016
Verkaveling Ommegang in DE TIJD
“Geert Versnick opnieuw in oog van de storm

Een ongelooflijk verhaal over hoe een kleine verkaveling op één week tijd wordt omgetoverd tot een megaverkaveling van 205 woningen.
Lees hier het volledige artikel.


10 juni 2016: bericht in Het Nieuwsblad

Preview-640-900-21213310_2

In Amok
nr 93 – juni 2016
205 nieuwe woningen in Asper?
lees hier het artikel
amok-juni-2016


2 juni 2016: reportage op AVS: klik hier voor de filmknipsel

Protest tegen nieuwe woonwijk Asper

2 juni 2016: bericht in het Laatste Nieuws:
Lees hier het volledige artikel

ACTIECOMITÉ VERZET ZICH TEGEN BOUW VAN 205 NIEUWE WONINGEN

“Ons dorp wordt versmacht”

Het buurtcomité protesteert tegen de aangekondigde komst van de nieuwe woonwijk. - Ronny De Coster

 

Het buurtcomité protesteert tegen de aangekondigde komst van de nieuwe woonwijk. – Ronny De Coster