Privacyverklaring

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Marc De Waele
E-mail: marcdewaele4@gmail.com

Verwerking van persoonsgegevens

De feitelijke vereniging Leefbaar Asper  stuurt op regelmatige basis nieuwsbrieven om je te informeren over hun activiteiten en/of hun werking toe te lichten.
In het kader van het uitsturen van nieuwsbrieven verwerkt Leefbaar Asper persoonsgegevens, nl. het e-mailadres, naam en voornaam van de abonnees. De abonnees hebben zich ingeschreven via invulpagina op de website van Leefbaar Asper of via gehandtekend invulblad.

Een dergelijke toestemming kan ten allen tijde terug ingetrokken worden.
Dit kan door een bericht te sturen naar info@leefbaar-asper.be
Deze mededeling wordt herhaald op elke nieuwsbrief.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Enkel de ICT-verantwoordelijke (zie hierboven) heeft  toegang tot bovenvermelde persoonsgegevens enkel en alleen in het kader van het versturen van de nieuwsbrieven.
Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Bewaartermijn gegevens

We bewaren de persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden. Dit houdt in dat wanneer je je uitschrijft uit een nieuwsbrief, je gegevens onmiddellijk verwijderd zullen worden uit de lijst van abonnees.

Je rechten

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Leefbaar Asper of als je wenst je gegevens te laten corrigeren, aanvullen of verwijderen gelieve een bericht te sturen naar info@leefbaar-asper.be
Bovenstaande rechten zijn uiteraard enkel van toepassing op je eigen gegevens en niet op gegevens van andere personen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact op te nemen via info@leefbaar-asper.be
Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Wijzigingen

Privacywetgeving wordt van tijd tot tijd aangepast, daarom is ook deze privacyverklaring aan verandering onderhevig. Onderaan lees je wanneer dit document voor het laatst is aangepast. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van Leefbaar Asper gepubliceerd zijn. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op:   11 juli  2023.