Gecoro

Wat is Gecoro?

De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO, is een gemeentelijke adviesraad inzake de ruimtelijke ordening. Ze heeft een belangrijke, voornamelijk adviserende bevoegdheid in het kader van het gemeentelijk beleid inzake de ruimtelijke ordening.


Uiteenzetting op de vergadering van 20 september 2016

Dinsdag 20 september 2016
werd LEEFBAAR-ASPER uitgenodigd om hun visie te komen toelichten over de verkaveling Ommegang.
In de raadzaal van het gemeentehuis zaten de leden klaar om naar ons betoog te luisteren. Met deskundigheid, zoals vorige keren, werd aangetoond dat deze verkaveling wringt en botst tegen allerlei wetten, regels, GRS, afspraken.
De Motiveringsnota van Bestuur, Bouw en Ruimte (in opdracht van Imwo-Invest) staat pal van dubbelzinnigheden en onwaarheden. De Gecoro heeft echter op basis van deze tekst en de toelichting van Imwo-Invest hun positief advies gegeven.
We hopen hen te overtuigen om hun visie te herzien.
Op het einde van onze uitleg waren geen bijkomende vragen of opmerkingen ….


Tekst van de uiteenzetting            klik hier


Presentatie van de uiteenzetting  klik hier


Hoofdpunten

  1. IMWO-Invest krijgt carte blanche zonder aftoetsing van de impact .
  2. De woonbehoefte studie in opdracht van de gemeente Gavere toont aan dat er binnen het woongebied van de gemeente Gavere tot 2020 een overschot is van 233 wooneenheden. Het aansnijden van woonuitbreidingsgebied is dus niet verantwoord.
  3. Het sociaal objectief kan binnen het woongebied gerealiseerd worden mits een plan van aanpak. Negen jaar moet volstaan om 75 sociale woningen in kleinschalige projecten te realiseren.
  4. Het projectplan van IMWO-Invest is in tegenstrijd met het GRS.
  5. Het is onbegrijpelijk hoe sterk het PRIAK afwijkt van het advies van de administratie. En in die mate omgebogen wordt in het voordeel van de verkavelaar.
  6. Volgens Ruimte Vlaanderen is dit een onwettig PRIAK!