RUP woonuitbreidingsgebieden

Het is de bedoeling van de Vlaamse overheid om zoveel mogelijk van de woonuitbreidingsgebieden (=WUG) [1] als open ruimtegebieden te behouden en te vrijwaren van bebouwing. Bij de keuze hiervoor is de woonbehoefte versus het aanbod aan bouwgronden op langere-termijn een doorslaggevend element.

Onze gemeente heeft het studiebureau Veneco aangesteld voor het opmaken van een plan hierover. De WUG zijn in Gavere samen 58 ha groot. Het WUG Ommegang (nu genoemd ‘WUG Asper-dorp Haagstraat – Hulstraat’) is er één van.

Wat zegt dit plan? Eerst het goede nieuws:

In het plan van Veneco wordt aangetoond dat er dubbel zoveel bouwgronden voorhanden zijn dan nodig, tot 2035!

Belangrijk om weten is dat men daarbij aangeeft
dat dit theoretisch aanbod (aan bouwgronden) slechts een eerste, ruwe inschatting geeft van het werkelijke woonaanbod. Als men een meer exact, gedetailleerd inzicht wenst te bekomen, dan moet men dit verder uitwerken op basis van de richtlijnen van de omzendbrief voor woonbehoeftenstudies. Zo moet men dit aanbod nog verhogen met mogelijkheden vanuit leegstand, verdichting en reconversie.[2]

Wat de verdichting betreft, rekende men ‘aan 15 wooneenheden per ha’ terwijl men tegelijk ook zegt dat dit niet meer van deze tijd is (en zeker niet binnen 10-15 jaar). Als we dus de 71 ha beschikbare bouwgrond efficiënt gebruiken en rekening houden met de huidige norm van 40 wooneenheden per ha komen we al snel op een beschikbaar potentieel van 2800 wooneenheden!
Dat is liefst 5 maal hoger dan de behoefte tot 2035.

Men besluit dat er op basis van deze berekening geen extra bouwgronden nodig zijn. Tot onze teleurstelling zien we dit niet weerspiegeld in de plannen voor de woonuitbreidingsgebieden.

Hierbij het overzicht van de 9 belangrijkste WUG in Gavere [3].

We lezen er wat ‘geschrapt’ wordt als WUG, wat betekent dat ze voor altijd open ruimte blijven en niet bebouwd worden. We lezen er ook wat ‘behouden’ blijft als WUG en potentieel bouwgrond blijft.
Sommige WUG worden deels geschrapt, deels  behouden.

In totaal wordt 26.61 ha geschrapt en 27.02 ha behouden
(27 ha = 1080 wooneenheden – gerekend aan 40/ha).

Men schrapt dus niet eens de helft van de onbebouwde WUG terwijl er helemaal geen nood is aan reservegebieden.

Wat zijn de plannen met WUG Ommegang
(Asper-dorp Haagstraat-Hulstraat)?

Men claimt dat dit gebied niet als WUG kan geschrapt worden omwille van het Principieel Akkoord (PRIAK) dat erop rust. Dit PRIAK werd verleend door de provincie na een positief advies van de Gaverse meerderheid.

In de tekst van Veneco lezen we dat dit gebied op korte termijn kan aangesneden worden en dat er – cfr het PRIAK – 100 wooneenheden kunnen gebouwd worden.

Nochtans zou men moeten weten dat de toekenning van dit PRIAK hoogst omstreden is en zelfs onwettig wordt genoemd. Dit werd onafhankelijk vastgesteld door audit Vlaanderen en bevestigd door het Departement Ruimte Vlaanderen.

Het is dan ook bijzonder ontgoochelend dat na alle protesten, met gegronde argumenten, van vele inwoners van Asper dit college blijft vasthouden aan een monsterplan om – naast alle huidige en toekomstige extra ‘woning-uitbreiding en appartementen-waanzin’ én met kennis van een enorm overschot aan bouwgronden – hier ook nog eens 100 wooneenheden, op korte termijn, neer te zetten.

Men heeft zelfs het lef te beweren dat dit geen impact zal hebben op de mobiliteit in Asper.  Het effect zal “beperkt en zeer lokaal blijven. In alle redelijkheid kan worden ingeschat dat het omliggende wegennet deze verkeerstoename kan verwerken[4].” Je moet maar durven.

Asper is de deelgemeente met de grootste bevolkingsdichtheid van Gavere. De vele (uitgevoerde en geplande) bouwprojecten hebben een invloed op de mobiliteit. Men moet dit in zijn totaliteit bekijken om een correct beeld te krijgen. Maar dit doet men niet.

Reageer met ons

Dit plan werd nu voor het eerst voorgesteld aan de bevolking. Men zegt rekening te zullen houden met de opmerkingen van de inwoners. Dus: reageren is de boodschap.
Het plan vind je op https://www.gavere.be/sites/default/files/atoms/files/RUP_startnota_compressed.pdf

Je vindt er ook uitleg over de manier waarop je je opmerkingen kan overmaken. We vinden het wel zeer bedenkelijk dat je je opmerkingen enkel via een aangetekend schrijven of via persoonlijke afgifte tegen ontvangstbewijs kan indienen. We zijn 2020, in een tijdperk waar digitalisering en administratieve vereenvoudiging de burgerparticipatie niet langer in de weg zou mogen staan, en dan dit…

Als Leefbaar Asper dringen we erop aan dat:

1
De berekening van de woonbehoefte ten gronde wordt gedaan. Immers, rekening houdende met de mogelijkheden van verdichting, renovatie, leegstand, … zal het overschot aan bouwgronden ongetwijfeld nog hoger liggen en zal de nood aan ‘strategische reservegebieden’ totaal zinloos blijken. Wij vragen dan ook dat men op basis van deze berekeningen het huidige voorstel herwerkt ten voordele van de open ruimte.

2
Op korte termijn aan de provincie wordt gevraagd om duidelijkheid te scheppen over de geldigheid van het (omstreden en als onwettig verklaarde) PRIAK dat rust op WUG Ommegang.

3
WUG Ommegang voor 100% als open ruimte wordt vastgelegd.

4
Er wordt werk gemaakt om bij de schrapping van de WUG niet alleen landbouwgrond te creëren maar ook groen- en natuurzones waarbij ook extra bos een plaats krijgt.

5
De toekomst van de 2 WUG rond Asper-station wordt verduidelijkt en dat het potentieel aan bouwgronden ervan wordt meegeteld in de berekening van de woonbehoefte.

Ben je het niet eens met dit plan van de gemeente,

heb je nog bijkomende vragen of suggesties, dan kan je dit alles overmaken aan het gemeentebestuur.  DOEN !

  • Stuur een aangetekende brief naar het college van burgemeester en schepenen (Markt 1, 9890 Gavere).
  • Geef je opmerkingen af tegen ontvangstbewijs aan de Dienst Ruimtelijke Ordening. Maak op voorhand een afspraak via 09 389 29 60 


[1] Woonuitbreidingsgebieden werden vastgesteld in de jaren ’70. Deze gebieden werden daarbij beschouwd als een soort reservegebieden ingeval de “volwaardige” woongebieden uitgeput zouden raken.

[2] Veneco, juni 2020, Startnota ‘Gemeente Gavere, RUP Herbestemming woonuitbreidingsgebieden, p. 45.

[3] Veneco, juni 2020, Startnota ‘Gemeente Gavere, RUP Herbestemming woonuitbreidingsgebieden, p. 53.

[4] Idem, pagina 121.