Nieuwsbrief 47: Dwars door Asper

Steenweg te Asper: wordt vernieuwd

1. Voorstel van project – presentatie


Via een digitale presentatie op 1 april 2021 heeft het college haar inwoners de kans gegeven om een eerste indruk te krijgen van de plannen rond de Steenweg.
Omwille van de massale belangstelling heeft men het aantal inwoners die toegang kregen tot de “uitzending” moeten beperken tot net geen 100. Vooral geïnteresseerden uit de directe omgeving kregen voorrang.
Dit toont onomstotelijk aan dat het thema binnen de deelgemeente Asper meer dan ooit leeft. Een herhalingssessie of een uitgebreidere participatie is op zijn plaats.

Wie de presentatie gemist heeft en de plannen wil inzien, kan het lezen op de website van de gemeente
Project – Toelichting Dwars door Asper

2. Heraanleg nieuwe riolering – Vernieuwing Steenweg


Farys heeft beslist om een gescheiden riolering te leggen in de Steenweg door Asper waardoor deze compleet opgebroken moet worden. Het college van burgemeester en schepenen grijpt deze gelegenheid te baat om een recente verkiezingsbelofte in te vullen en werk te maken van de heraanleg van deze Steenweg.
Jammer dat dit project beperkt blijft tot de omgeving die door de rioolwerken is geïmpacteerd. Eerdere plannen rond mobiliteit binnen Asper worden jammer genoeg hiermee niet verbonden .

Als Leefbaar Asper vinden we dit een gemiste kans.
Wij vragen de gemeente dan ook om het huidige project te kaderen in een bredere visie rond ruimtelijke planning en mobiliteit binnen Asper en bij de berekening van verkeersdrukte rekening te houden met volgende te voorziene knelpunten.

3. Te voorziene knelpunten


 • De aangekondigde sluiting van 5 spoorwegovergangen op grondgebied Asper.
 • De (deels of volledig) toegestane toekomstgerichte bouwprojecten langs de Steenweg
  • De uitbreiding van ‘KMO-zone’ (industriezone) langs de Steenweg
  • Nieuwbouw project Zaal Nova – oud gemeentehuis Asper ligt langs het traject op de Steenweg.
 • De herziening van RUP WUG Ommegang (Haagstraat-Hulstraat-Kerkhofstraat)
  • RUP WUG is in opmaak. In het voorontwerp is er nog steeds de mogelijkheid dat er tot 100 woningen kunnen gebouwd worden in het gebied Ommegang. Dit in de directe omgeving van de school.
   (Leefbaar Asper en ook de Vlaamse overheid Departement Omgeving  blijft de geldigheid van het Priak hiervan betwisten. Ook is een  mobiliteitseffectenstudie noodzakelijk)

Aansluitend met het project suggereren wij een gedeeltelijke heraanleg van het Carlos Dierickxplein tot belevingsplein. Zo kan men extra ruimte voorzien voor evenementen zoals de kermis of een buitenterras voor horeca.

4. Wat lezen we in het voorstel?


We wensen ons te beperken tot enkele algemene kanttekeningen.

 • De keuze voor voldoende ruime voetpaden, extra groen en de integratie van de kerk en schoolomgeving is vanzelfsprekend een positief punt.
 • Ook de keuze om via het ontwerp een bepaalde “rust” te brengen in het geheel kan op veel bijval rekenen.
 • De situatie is echter niet gemakkelijk waarbij de beperkte breedte tussen de gevels en de rol van de Steenweg als verbindingsweg het aantal oplossingen beperkt.
 • De keuze voor voldoende brede voetpaden in combinatie met vlot doorgaand verkeer in 2 richtingen laat geen ruimte meer voor fietsers.
 • Ter hoogte van de kerk ontbreken zebrapaden op de Steenweg. Daardoor blijft het voor de leerlingen onveilig om over te steken
  en – gezien er geen fietspad wordt voorzien – onveilig om te fietsen.

Een aantal ontwerp keuzes lijken, volgens ons, niet altijd op elkaar afgestemd. Twee voorbeelden

Voorbeeld 1: We zijn blij dit te lezen in het voorstel

 • Er is aandacht voor het dorpse karakter.
 • Het gebruik van verschillende soorten bestrating, verkeersremmende impulsen.
 • De rijweg wordt verbreed en voetpaden verlaagd. Dit moet een veiliger gevoel geven.
 • Het plan voorziet wel in “optische” verkeersremmers. Door het doordacht aanplanten van bomen en de aanleg van vakken met afwijkende bestrating en kleur zou het autoverkeer vanzelf trager gaan rijden.

Voorbeeld 1: Onze bedenkingen hierbij

 • Maar bestaan er enige studies of succesvolle voorbeelden hoelang deze ‘optische afremming’ blijft functioneren?
 • Vanaf wanneer treedt gewenning op?
 • Zodra de bestuurders dit ervaren rijden ze automatisch terug sneller, ten nadele van fietsers zonder fietspad en voetgangers op een (breed) voetpad op gelijke hoogte van de rijweg.

Voorbeeld 2: We zijn blij dit te lezen in het voorstel

 • Positief is dat er sterk wordt ingezet op een verhoogde veiligheid voor de kinderen net voor het schooltje. Deze straat wordt ingericht als schoolstraat.
 • Deze omgeving wordt ingericht met zitplaatsen, wandelpaadjes en respect voor erfgoed.

Voorbeeld 2: Onze bedenkingen hierbij

 • Het plan voorziet vlak voor de school paaltjes die uit de grond komen om alle verkeer tegen te houden. Een verkeersbord CO1 biedt, volgens ons een eenvoudiger oplossing.
 • Het is ons niet duidelijk waar de ouders hun kinderen veilig kunnen afzetten.

5. Geen fietspad – geen snelheidsbeperking – geen beperking op doorgaand verkeer


 • In dit voorstel is er geen oplossing  gevonden voor de fietsers. Ze rijden midden in de dorpskern.
 • Eveneens de fietssnelweg volgt dit traject .
 • Aanpassing aan de snelheid is onveranderd.
 • Geen beperking van doorgaand verkeer.

De Steenweg is een verbindingsweg met  doorgaand verkeer van Asper naar Kruisem (en omgekeerd).
Om dit te kunnen veranderen zijn onderhandelingen nodig tussen beide gemeenten.

De Burgemeester gaf tijdens de presentatie aan dat in verband met dit plan gesprekken met het bestuur van Kruisem worden opgestart.

Onze vragen hierbij:

 • Welke concrete agendapunten worden voorgedragen?
 • Welke wijziging in het plan indien Kruisem JA zegt?
 • Welke wijziging in het plan indien Kruisem NEEN zegt?
  In dit geval is het beter om uit te gaan van de verkeersdrukte van vandaag die nog steeds zal toenemen?

6. Opvolging – participatie – inspraak


Toelichting bij het project

Voor toelichting bij het project “Dwars door Asper” gebruikt de gemeente het platform “Citizenlab voor burgerparticipatie”.
Lees de informatie hier Project – Toelichting Dwars door Asper

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen of wensen.
Bezorg deze voor eind juni via dit platform (na registratie), 
of via mail naar participatie@gavere.be
of per brief ( Participatie Markt 1 – 9890 Gavere).

Vervolgproces – inspraak

Op de website van Gavere lezen we:
Vragen en/of opmerkingen worden verzameld, verwerkt en besproken tijdens een volgende toelichting.

Zal er terdege rekening gehouden worden met de vragen en opmerkingen?
Zal bijsturing mogelijk zijn?
Zal inspraak, participatie effectief mogelijk zijn?

Bij vorig college van burgemeester en schepenen werd onze onderbouwde visie niet steeds in dank afgenomen. Lees uitgebreid op onze website.
(Klacht tegen het college en College verspreidt fake-news over Leefbaar Asper)

Maar we kijken vooruit
Wij hopen, samen met de Asperlingen,
dat het huidige college
WEL samenspraak – inspraak – participatie – …
zal mogelijk maken


Copyright © 2021 Leefbaar-Asper
Leefbaar Asper: info@leefbaar-asper.be  
Uw kan uw gegevens aanpassen  of  u uitschrijven voor de nieuwsbrief