Ommegang is geen bouwgrond

Het hele gebied Ommegang (12,5 ha) is woonuitbreidingsgebied.

Dit wil zeggen dat er slechts op gebouwd kan worden mits heel specifieke voorwaarden (voorbeeld woonbehoefte, sociale woningbouw).

Er dient een Priak (Principieel akkoord) opgemaakt en goedgekeurd te worden door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.
Het gemeentebestuur dient zich eveneens akkoord te verklaren.
Ruimte Vlaanderen (nu departement Omgeving) houdt hier toezicht over. Bestaande wetten en planningen moeten hier natuurlijk geëerbiedigd worden.

 

De meerderheid van het gemeentebestuur  van Gavere (Open VLD-VOG, SP.A, CD&V) geeft haar toestemming
We stellen echter vast dat:

 • het college van burgemeester en schepenen voor WUG Ommegang geen RUP opstelde
 • men de bouwplannen van Imwo-Invest weigert te toetsen aan het GRS (wat een schrapping van deze plannen zou betekenen om reeds veelvuldig genoemde redenen)
 • er nog steeds geen globale visie werd uitgewerkt voor het gebied Ommegang.
 • voor de vaststelling van de woonbehoefte worden cijfers gebruikt van de projectontwikkelaar en niet de cijfers berekent van Veneco (studie betaalt door de gemeente)
 • verschillende projecten voor sociale woningbouw worden “on hold” gezet zodat er een schijn ontstaat dat de site Ommegang noodzakelijk is.

De Priak, goedgekeurd door de deputatie van Oost-Vlaanderen, is omstreden. Vlaanderen stelt een onderzoek in.

 • Zie hier een uitgebreide toelichting

De meerderheid van het gemeentebestuur  van Gavere (Open VLD-VOG, SP.A, CD&V) kiest dus:

 • Het verdwijnen van 12,5 ha aan open ruimte en waardevol landbouwgebied.
 • Een onverantwoorde toename van de verkeersdrukte en een niet te voorziene impact op de verkeersveiligheid.
  Dit geldt zowel voor de directe als de wijdere omgeving
  .
 • Het verdwijnen van het rustige, dorpse karakter van Asper.Het verdwijnen van een deel van de aantrekkingskracht van dit gebied voor de vele recreanten, waaronder wandel- en fietsclubs.
 • De winsten voor de privé-ondernemer tegenover de kosten voor de Gaverse belastingbetaler (aangrenzende verkeersinfrastructuur, …)
 • Een verdriedubbeling van het aantal woningen en inwoners in dit ruimtelijk beperkt gebied. De bevolkingsdichtheid van Asper zal daarmee dubbel zo hoog zijn als deze van Gavere.

 • Een Asper dat stilaan volgebouwd en onleefbaar wordt.