Nieuwsbrief 42

April 2020

Positief NIEUWS

Sinds vorige nieuwsbrief van oktober 2019 bleef het stil rond het project Ommegang.
Tot nu, in deze moeilijke corona-tijden, waar we toch iets positiefs te melden hebben.

Even het geheugen opfrissen

Zoals U in eerdere nieuwsbrieven, op onze website en op de webkrant Apache (zie onderaan *) kan lezen is het project Ommegang niet uniek in het feit dat er heel wat inhoudelijke en procedurele kanttekeningen kunnen worden geplaatst (en dan zijn we nog mild 😉 ) bij de tot stand koming ervan.

Ook Audit Vlaanderen had bij een doorlichting van dit type dossiers in de provincie Oost-Vlaanderen heel wat bemerkingen
Vijf dossiers in het bijzonder werden als zeer problematisch omschreven.
Naast het dossier Ommegang in Asper stond ook de verkavelingsvergunning in Hondshuffel te Sint-Lievens-Houtem op deze lijst. (zie onderaan **)

Hoe verliep de verkavelingsvergunning
in Hondshuffel te Sint-Lievens-Houtem (SLH) ?

Dit project in SLH is voor ons bijzonder omdat het bijna identiek verloopt als het project in Asper!
Het gaat om dezelfde verkavelaar, die op dezelfde wijze
(bewust verkeerde informatie en berekeningen, schrappingen en toevoegingen, …), mét de hulp van het lokaal college van burgemeester en schepenen én deputatie Oost-Vlaanderen een akkoord (=PRIAK) verkreeg.
(zie ***)

Het dossier in SLH loopt iets voor op het onze.
Op 27 september 2017 werd de verkavelingsaanvraag ingediend (en werd het ‘gele papier’ opgehangen).
Daartegen heeft een lokaal buurtcomité en Ruimte Vlaanderen (Departement Omgeving) bezwaar aangetekend.
Dat bezwaar werd recent voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen behandeld.

Het oordeel van
de Raad voor Vergunningsbetwistingen
spreekt boekdelen.

Zowel de vergunningsaanvraag als het onderliggende PRIAK werden in hun geheel en met onmiddellijke ingang vernietigd. Concreet betekent dit dat men zelfs geen nieuwe of aangepaste vergunning meer mag indienen alvorens eerst een nieuw PRIAK aan te vragen.  

De Vlaamse overheid neemt zijn verantwoordelijkheid en eist (en verkrijgt) de nietigverklaring.
Het principieel akkoord verleend aan verkavelaar Imwo-Invest voldoet niet aan de wettelijke voorwaarden (zoals meermaals door de buurtcomités opgesomd).

We lijsten nog even de belangrijkste overeenkomsten op met het dossier Ommegang:

  • het gaat om woonuitbreidingsgebied
  • in beide gevallen zijn de voorwaarden (vb opmaak RUP) niet vervuld
  • de gebruikte cijfers en berekeningen in het aanvraagdossier van de verkavelaar zijn verkeerd of onvoldoende onderbouwd
  • er wordt via een achterpoortje gewerkt (groepswoningbouw terwijl het niet om groepswoningen gaat)
  • het zijn dossiers uit de periode Versnick. In Apache en De Tijd lezen we de bedenkelijke werkwijze (zie onderaan ****)
  • het advies van de Provinciale Administratie werd niet gevolgd
  • Ruimte Vlaanderen beoordeelt dat dit akkoord onwettig is
  • ze worden met hand en tand verdedigd door een lokaal bestuur (die uit de adviezen reeds zelf kon opmaken dat de dossiers onwettig zijn)
  • de lokale buurtcomités die hierop durven reageren worden als leugenachtig afgestempeld door de lokale bestuurscoalities
  • in beide gevallen is de aanvrager Immo Invest

In Sint-Lievens-Houtem is de strijd gestreden !

Wat met Asper?

Moet de buurt wachten op een verkavelingsaanvraag en via een gerechtelijke procedure haar gelijk afdwingen, zoals dit in Sint-Lievens-Houtem gebeurde?

Of zegt het college van burgemeester en schepenen samen NEEN bij een eventuele verkavelingsaanvraag?

Leefbaar Asper

blijft dit opvolgen omdat open ruimte + eerlijk en rechtmatig beleid belangrijk is.

*       Gavere goochelt met cijfers  en  Apache
**     Audit Vlaanderen
***   Omstreden Priak
**** Versnick in De Tijd

Copyright © 2020 Leefbaar-Asper
Leefbaar Asper: info@leefbaar-asper.be  
Uw kan uw gegevens aanpassen  of  u uitschrijven voor de nieuwsbrief