Brief aan de burgemeester

Open brief aan de Burgemeester van Gavere,
tevens schepen van Ruimtelijke Ordening,

 Denis Dierick Asper,

3 oktober 2017

Beste Burgemeester,

Met belangstelling lazen wij het interview met u in AMOK. Echter, tot onze grote verbazing, lazen we een wel zeer merkwaardige weergave van uw relatie met het buurtcomité Leefbaar Asper. U stelt dat u in eerste instantie de actiegroep Leefbaar Asper de hand hebt willen reiken.

Wij hebben dit echter nog niet mogen ervaren. U toonde nooit enige openheid naar Leefbaar Asper of één van onze leden. Toch verkondigt u dit. Ook aan de schepenen en gemeenteraadsleden zou u hebben meegedeeld dat u met ons reeds betekenisvolle gesprekken had gevoerd. Vreemd.

U doelt dan mogelijk op de korte en enige ontmoeting op uw vraag, de week voor onze info-avond van 17 juni 2016 aan de inwoners van Asper. Het gesprek ging door op uw kantoor in het gemeentehuis. Daarbij was enkel sprake van een gesprek in één richting. U herinnert zich wellicht wie het woord voerde. Van een tweerichtingsgesprek waarbij sprake was van luisteren naar elkaars standpunt en achterliggende motivatie, van enig overleg of debat is nooit sprake geweest.

Wij namen er kennis van uw bemerkingen (die u had neergeschreven) bij meerdere schriftelijke reacties op de plannen van het dossier Ommegang die u had ontvangen vanuit de bevolking. U sprak alsof het onze reacties waren, maar al snel bleek dat deze niet van de hand waren van (leden van) LA. Een fout die U tot op heden blijft herhalen. U gaf er tevens aan dat het project, dat IMW0-Invest voor ogen had, er hoe dan ook zou komen én hoe u de verdere toekomst (en uitbreiding) ervan zag. U vroeg ons tevens om in te stappen in het participatietraject dat zou worden opgezet voor de verdere uitwerking van de plannen van IMWO-INVEST. Wij gingen daar niet op in. Nogal wiedes. LA wou een debat over de zin / noodzaak / wettelijkheid van dit project en was helemaal niet van plan de uitwerking van dit plan mee te ondersteunen en verdere legitimiteit te verschaffen. Echter, éénmaal je vaststelde dat we de rol niet wilden spelen die jij voor ogen had, verscherpte jouw toon. Niet de onze, zoals je laat verstaan in het interview.

Corruptie? Ook wij hebben de opmerkingen, als zou er met de beslissing tot goedkeuring van het project Ommegang “veel geld gemoeid zijn”, menigmaal gehoord. In onze communicaties zijn wij daar nooit op ingegaan. Alles wat wij publiceren is steeds feitelijk aantoonbaar of komt uit controleerbare bronnen. Ook onze standpunten zijn op basis van feiten opgebouwd. Wie er onze communicatie op naleest (www.leefbaar-asper.be en de nieuwsbrieven) zal dit enkel bevestigd zien. We zijn dan ook diep teleurgesteld dat U alles zomaar op één hoop gooit en ons deze woorden in de mond legt. Niet netjes.

Moet u trouwens hieromtrent niet de hand in eigen boezem steken? Was dit geen te voorspellen reactie van de inwoners bij gebrek aan transparantie en (duidelijke) communicatie over dit dossier? U weigerde immers tijdens de beide info-avonden in te gaan op vanzelfsprekende vragen van bezorgde inwoners.

De verdachtmakingen werden ongetwijfeld ook beïnvloed door wat zich op provinciaal niveau afspeelde. Uw OpenVLD-collega Geert Versnick kwam in opspraak omwille van de mogelijke belangenvermenging bij de goedkeuring van diverse grote bouwprojecten binnen Oost-Vlaanderen. In de media werd zelfs een link gesuggereerd tussen deze onheuse mechanismen van besluitvorming en het dossier Ommegang. Op onze site hebben wij dit niet verzwegen.

Top op vandaag is er nog steeds geen transparantie en blijven er te veel onbeantwoorde vragen.
Sereen debat mogelijk?

Wij blijven tot op heden vragende partij voor een sereen publiek debat over de zin van dit project. Iets dat we telkenmale probeerden op te zetten op onze info-avond, op de gemeenteraad, op de GECORO-vergadering, op de info-avond van IMWO-INVEST waar de moderator u tot vier keer toe een vraag van de bezorgde bewoners voorlegde. Nooit ging u in op onze uitgestoken hand.

Ja, wij konden spreken op de gemeenteraad en de GECORO. Echter, onze uiteenzetting op de gemeenteraad dienden we zelf af te dwingen door gebruik te maken van 376 handtekeningen van bezorgde inwoners (op basis van een artikel in de nieuwe gemeentewet). Enkel na een uitdrukkelijke vraag van de oppositie kregen we de kans om onze bezorgdheden ook over te maken aan de GECORO-leden. Helaas hield iedereen op deze bijeenkomst de lippen stevig op elkaar en volgde er ook toen geen debat, zelfs geen opmerking of vraag. Heel vreemd.
En ook nu weer kiest U ervoor, om na alle moeite van onze kant de discussie sereen en feitelijk te houden, de aanval in te zetten via uw uitlatingen in dit interview.

Waarom zoekt u de confrontatie? Politiek kan ook anders, mijnheer de burgemeester. Er is niets mis met samenzitten en samen debatteren, vooropgesteld dat elke partij bereid is om zijn standpunten te herzien als de andere partij een beter argument heeft! Als één van de partijen enkel als doel heeft zijn agenda 100% door te drukken en de anderen voor zijn kar te spannen, dan heeft het overlegmodel natuurlijk geen schijn van kans. LA is van mening dat het dit gemeentebestuur is tegemoet gekomen, maar eenmaal daar was er niemand om mee te praten…

Hoera ?

Wat ons verheugd aan het interview is dat wij, en elke inwoner van Asper-Gavere, nu voor het eerst kunnen vaststellen dat U dit project 100% steunt en dus aan de kant van de verkavelaar staat. Tot nog toe beperkte uw reactie zich tot doodse stilte ofwel schoof u de verantwoordelijkheid door naar het provinciale niveau.

Dat weten we nu alvast. Nu nog de antwoorden op de vele onbeantwoorde vragen. Te starten met de vraag “WAAROM”? Waarom moet 12,5 ha open ruimte sneuvelen voor amper een tiental sociale huurwoningen? (Lees de overige waarom-vragen op onze website)

 

De leden van

LEEFBAAR ASPER www.leefbaar-asper.be
info@leefbaar-asper.be