Knelpunten

Te voorziene knelpunten


 • De aangekondigde sluiting van 5 spoorwegovergangen op grondgebied Asper.
 • De (deels of volledig) toegestane toekomstgerichte bouwprojecten langs de Steenweg
  • De uitbreiding van ‘KMO-zone’ (industriezone) langs de Steenweg
  • Nieuwbouw project Zaal Nova – oud gemeentehuis Asper ligt langs het traject op de Steenweg.
 • De herziening van RUP WUG Ommegang (Haagstraat-Hulstraat-Kerkhofstraat)
  • RUP WUG is in opmaak. In het voorontwerp is er nog steeds de mogelijkheid dat er tot 100 woningen kunnen gebouwd worden in het gebied Ommegang. Dit in de directe omgeving van de school.
   (Leefbaar Asper en ook de Vlaamse overheid Departement Omgeving  blijft de geldigheid van het Priak hiervan betwisten. Ook is een  mobiliteitseffectenstudie noodzakelijk)

Aansluitend met het project suggereren wij een gedeeltelijke heraanleg van het Carlos Dierickxplein tot belevingsplein. Zo kan men extra ruimte voorzien voor evenementen zoals de kermis of een buitenterras voor horeca.

4. Wat lezen we in het voorstel?


We wensen ons te beperken tot enkele algemene kanttekeningen.

 • De keuze voor voldoende ruime voetpaden, extra groen en de integratie van de kerk en schoolomgeving is vanzelfsprekend een positief punt.
 • Ook de keuze om via het ontwerp een bepaalde “rust” te brengen in het geheel kan op veel bijval rekenen.
 • De situatie is echter niet gemakkelijk waarbij de beperkte breedte tussen de gevels en de rol van de Steenweg als verbindingsweg het aantal oplossingen beperkt.
 • De keuze voor voldoende brede voetpaden in combinatie met vlot doorgaand verkeer in 2 richtingen laat geen ruimte meer voor fietsers.
 • Ter hoogte van de kerk ontbreken zebrapaden op de Steenweg. Daardoor blijft het voor de leerlingen onveilig om over te steken
  en – gezien er geen fietspad wordt voorzien – onveilig om te fietsen.

Een aantal ontwerp keuzes lijken, volgens ons, niet altijd op elkaar afgestemd. Twee voorbeelden

Voorbeeld 1: We zijn blij dit te lezen in het voorstel

 • Er is aandacht voor het dorpse karakter.
 • Het gebruik van verschillende soorten bestrating, verkeersremmende impulsen.
 • De rijweg wordt verbreed en voetpaden verlaagd. Dit moet een veiliger gevoel geven.
 • Het plan voorziet wel in “optische” verkeersremmers. Door het doordacht aanplanten van bomen en de aanleg van vakken met afwijkende bestrating en kleur zou het autoverkeer vanzelf trager gaan rijden.

Voorbeeld 1: Onze bedenkingen hierbij

 • Maar bestaan er enige studies of succesvolle voorbeelden hoelang deze ‘optische afremming’ blijft functioneren?
 • Vanaf wanneer treedt gewenning op?
 • Zodra de bestuurders dit ervaren rijden ze automatisch terug sneller, ten nadele van fietsers zonder fietspad en voetgangers op een (breed) voetpad op gelijke hoogte van de rijweg.

Voorbeeld 2: We zijn blij dit te lezen in het voorstel

 • Positief is dat er sterk wordt ingezet op een verhoogde veiligheid voor de kinderen net voor het schooltje. Deze straat wordt ingericht als schoolstraat.
 • Deze omgeving wordt ingericht met zitplaatsen, wandelpaadjes en respect voor erfgoed.

Voorbeeld 2: Onze bedenkingen hierbij

 • Het plan voorziet vlak voor de school paaltjes die uit de grond komen om alle verkeer tegen te houden. Een verkeersbord CO1 biedt, volgens ons een eenvoudiger oplossing.
 • Het is ons niet duidelijk waar de ouders hun kinderen veilig kunnen afzetten.

5. Geen fietspad – geen snelheidsbeperking – geen beperking op doorgaand verkeer


 • In dit voorstel is er geen oplossing  gevonden voor de fietsers. Ze rijden midden in de dorpskern.
 • Eveneens de fietssnelweg volgt dit traject .
 • Aanpassing aan de snelheid is onveranderd.
 • Geen beperking van doorgaand verkeer.

De Steenweg is een verbindingsweg met  doorgaand verkeer van Asper naar Kruisem (en omgekeerd).
Om dit te kunnen veranderen zijn onderhandelingen nodig tussen beide gemeenten.

De Burgemeester gaf tijdens de presentatie aan dat in verband met dit plan gesprekken met het bestuur van Kruisem worden opgestart.

Onze vragen hierbij:

 • Welke concrete agendapunten worden voorgedragen?
 • Welke wijziging in het plan indien Kruisem JA zegt?
 • Welke wijziging in het plan indien Kruisem NEEN zegt?
  In dit geval is het beter om uit te gaan van de verkeersdrukte van vandaag die nog steeds zal toenemen?