Nieuwsbrief 45

RUP ‘Herbestemming woonuitbreidingsgebieden’

Het is de bedoeling van de Vlaamse overheid om zoveel mogelijk van de woonuitbreidingsgebieden (=WUG) [1] als open ruimtegebieden te behouden en te vrijwaren van bebouwing. Bij de keuze hiervoor is de woonbehoefte versus het aanbod aan bouwgronden op langere-termijn een doorslaggevend element.

Onze gemeente heeft het studiebureau Veneco aangesteld voor het opmaken van een plan hierover. De WUG zijn in Gavere samen 58 ha grootHet WUG Ommegang (nu genoemd ‘WUG Asper-dorp Haagstraat – Hulstraat’is er één van.

1
De berekening van de woonbehoefte ten gronde wordt gedaan. Immers, rekening houdende met de mogelijkheden van verdichting, renovatie, leegstand, … zal het overschot aan bouwgronden ongetwijfeld nog hoger liggen en zal de nood aan ‘strategische reservegebieden’ totaal zinloos blijken. Wij vragen dan ook dat men op basis van deze berekeningen het huidige voorstel herwerkt ten voordele van de open ruimte.

2
Op korte termijn aan de provincie wordt gevraagd om duidelijkheid te scheppen over de geldigheid van het (omstreden en als onwettig verklaarde) PRIAK dat rust op WUG Ommegang.

3
WUG Ommegang voor 100% als open ruimte wordt vastgelegd.

4
Er wordt werk gemaakt om bij de schrapping van de WUG niet alleen landbouwgrond te creëren maar ook groen- en natuurzones waarbij ook extra bos een plaats krijgt.

5
De toekomst van de 2 WUG rond Asper-station wordt verduidelijkt en dat het potentieel aan bouwgronden ervan wordt meegeteld in de berekening van de woonbehoefte.

Ben je het niet eens met dit plan van de gemeente,

heb je nog bijkomende vragen of suggesties, dan kan je dit alles overmaken aan het gemeentebestuur.  DOEN !

  • Stuur een aangetekende brief naar het college van burgemeester en schepenen (Markt 1, 9890 Gavere).
  • Geef je opmerkingen af tegen ontvangstbewijs aan de Dienst Ruimtelijke Ordening. Maak op voorhand een afspraak via 09 389 29 60