Vier troeven voor een negatief advies

Waarom het college van burgemeester en schepenen van Gavere een negatief advies MOET geven. De vier troeven

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Gavere

In het GRS staat dat de gemeente alle woonuitbreidingsgebieden wenst te bevriezen. Er is geen nood aan extra woonruimte vermits er voldoende bouwgronden en kavels aanwezig zijn. Doen dus wat beloofd is.

 

 

Geen extra kosten voor Gavere

Dit advies brengt geen extra financiële kosten mee voor de gemeente.

 

 

Vlaams Gewest betaalt Het Vlaams Gewest zal de vergoedingen uitbetalen aan de grondbezitters: het hele gebied Ommegang komt in aanmerking. Elke eigenaar zal dus schadeloos gesteld worden; niet alleen wie verkoopt aan de verkavelaar.

 

 

 

Respect voor Asper Asper kan dan gespaard worden van een ernstig verkeersinfarct. De rust aan de rand van ons dorp blijft daardoor behouden. Het blijft een buffer en overgangszone naar de naastliggende Scheldevallei.

 

 

Het college van burgemeester en schepenen hoeft niet overhaast te beslissen 

Dit is het antwoord van het kabinet van Joke Schauvliege op een brief van de Vereniging van Steden en Gemeenten:
“Wanneer er over een welbepaald gebied op dit ogenblik geen consensus bestaat, adviseren wij om de bevraging wel degelijk te beantwoorden, maar voor de optie ‘geen uitsluitsel over al dan niet ontwikkelen’ te kiezen. Het blijft in dat geval mogelijk om op een later ogenblik, na een eventueel uitgebreider besluitvormingsproces in uw gemeente, ons nieuwe inzichten mee te delen.”

Er is dus tijd om het advies van de burger in te winnen en te betrekken in de besluitvorming