Asper goochelt met getallen

Deze week lezen we een artikel op de nieuwswebsite  APACHE over Asper

Project Ommegang te Asper: GOOCHELEN met prognoses

Op 7 maart 2018 publiceerde journalist Steven Vanden Bussche in Apache
(een Belgische Nieuwswebsite)
een onderzoek hoe Vlaanderen bewust onnodige woonuitbreidingsgebieden aan snijdt.
Welke gemeente en welke verkaveling neemt hij als voorbeeld?

Het woonuitbreidingsgebied Ommegang te Gavere (Asper)

Lees hieronder zijn artikel

GAVERE: GOOCHELEN met PROGNOSES
In het Oost-Vlaamse Gavere werd in 2015 een omstreden PRIAK goedgekeurd door de deputatie.
Een vergelijking tussen het ontwerpbesluit en de definitieve beslissing leert dat er vooral gegoocheld wordt met cijfers rond woonbehoefte en bevolkingsaangroei.
Ook een verschillende interpretatie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan leidde tot een afwijking van wat de gemachtigde ambtenaar aan de deputatie voorstelde.”

Aanvraag door IMWO-INVEST voor 205 woningen
”Projectontwikkelaat Imwo–Invest diende in 2014 een PRIAK-aanvraag in om 205 woningen te bouwen in het (onaangeroerde) 12,5 ha grote woonuitbreidingsgebied Ommegang in Asper (Gavere). De gemeente ging mee in het verhaal, onder meer omdat 40 sociale woningen helpt aan het behalen van het “bindend sociaal objectief”.””

Tegenstrijdig met GRS
”Het actiecomité ‘Leefbaar Asper’ wees op tegenstrijdigheden met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, waar gekozen wordt om woonuitbreidingsgebieden definitief te bevriezen en geen prioriteit wordt gegeven aan de woonkern Asper voor de opvang van de aangroei van nieuwe woningen.
Ook wordt daarin gekozen om het sociaal objectief via kleinschalige projecten te bereiken.”

Van 1,32  naar 12,5 ha
De provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar stelde de deputatie een gedeeltelijke goedkeuring voor van slechts 24 woningen op 1,25 ha, waarvan 9 sociale woningen.
In de vergunning van 3 september 2015 wordt echter het hele project wel goedgekeurd.”

Sponsor brunch
Dat de projectontwikkelaar ook aanschoof op een sponsorbrunch van voormalig gedeputeerden Geert Versnick en Marc De Buck, leidde in september 2016 al tot vragen in de krant De Tijd.”

Lees het artikel uit de Tijd
http://www.leefbaar-asper.be/wp-content/uploads/2016/09/versnick-en-ommegang-verkaveling-comp.pdf

Besluitvorming werd aangepast in het voordeel van de aanvrager
Een vergelijking tussen het ontwerpbesluit (opgemaakt door de administratie) en de definitieve goedkeuring (deputatiebesluit), toont hoe de besluitvorming werd aangepast in het voordeel van de aanvraag.
Dat een studie beschreef dat er geen bijkomende ruimte nodig is om de woonbehoeften tot 2020 op te vangen,
dat een tekort van 136 woningen ‘ruimschoots kan worden opgevangen binnen het bestaande woonaanbod’,
wordt in het definitieve besluit beperkt tot de zin:
“De woonbehoeftestudie werd in 2013 geactualiseerd door Veneco”.
Verder worden opmerkingen van de administratie rond onduidelijkheden in de berekeningen van de woonbehoeftestudie geschrapt. Wel wordt geschermd met een bevolkingsstudie die een toename van aantal huishoudens voorspeld.

Verder worden opmerkingen van de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar rond mobiliteit weggelaten.

Er wordt in de toegevoegde argumentatie ingezet op het behalen van het sociaal objectief en wordt een argumentatie opgebouwd rond het ‘afwerken’ en ‘verlevendigen’ van de kern.”

 PRIAK is onwettig
”Ruimte Vlaanderen liet in november 2015 van dat jaar echter al weten dat het PRIAK onwettig is en dat een beroepsdossier wordt voorbereid. In een verslag van de Gecoro blijkt dat ontwikkelaar Peter De Nil zich sterk maakt dat hun dossier juridisch afdwingbaar is en het risico bijgevolg op zich neemt.”

En het blijft een risico.
“Uit de recent herziene gemeentelijke woonbehoeftestudie blijkt namelijk dat in Gavere geen woonbehoefte is”, bevestigt het kabinet van minister Schauvliege eind januari 2018 aan het actiecomité.

De projectontwikkelaar liet nog niet weten hoe het project verder gaat.”

Steven Vanden Bussche, journalist Apache – 7 maart 2018
Lees het artikel op Apache met onderaan in kader: Casus Gavere: GOOCHELEN met PROGNOSES

https://www.apache.be/2018/03/07/vlaams-brabant-verkavelingskampioen/?sh=9417d390802e37f66de0c-997090934